Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Tiv tauj rau peb tau

Cov Lus Nug Ntsig Txog Medicaid los sis Khoos Kas Pab Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Ntawm Cov Me Nyuam (Children’s Health Insurance Program, (CHIP)?

Arizona

AHCCCS Complete Care (Kev Saib Xyuas Kho Mob Txhij Txhua)
1-800-348-4058    TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Khoos Kas Pab Txhim Kho Fab Kev Xiam Oob Khab
1-800-348-4058    TTY 711
Monday - Friday 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Long Term Care (Kev Pab Saib Xyuas Kho Mob Mus Sij Hawm Ntev)
1-800-293-3740   TTY 711
Monday - Friday 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

KidsCare
1-800-348-4058   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

California

California Medi-Cal

UnitedHealthcare Medi-Cal tsis ua hauj lwm mus ntxiv lawm txij thaum Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2023. Yog koj muaj lus nug txog cov kev pab uas tau txais ua ntej Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2023, thov mus saib peb qhov Frequently Asked Questions (Cov Lus Nquag Nug Tas Li). Yog xav paub ntxiv txog cov kev xaiv ntawm koj daim phiaj kho mob hu rau Health Care Options ntawm 1-800-430-4263  rau TTY 1-800-430-7077 Monday – Friday 8 am rau 6 pm, sij hawm hauv cheeb tsam los sis mus rau www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Koj kuj hau tau rau tus Neeg Pab Daws Kev Tsis Txaus Siab (Ombudsman) ntawm 1-888-452-8609 Monday – Friday 8 am rau 5 pm, sij hawm hauv cheeb tsam, los sis sau email  MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

Colorado

Rocky Mountain Health Plans RAE

Peb tus lej xov tooj hu dawb rau Cov Kev Pab Cuam Rau Cov Tswv Cuab yog 1-800-421-6204, TTY 711. Peb qhib hnub Monday txog hnub Friday, 8 am txog 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam. 

 

Rocky Mountain Health Plans PRIME

Peb tus lej xov tooj hu dawb rau Cov Kev Pab Cuam Rau Cov Tswv Cuab yog 1-800-421-6204, TTY 711. Peb qhib hnub Monday txog hnub Friday, 8 am txog 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam. 

 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)

Hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab ntawm 1-877-668-5947, TTY 711. Peb qhib hnub Monday txog hnub Friday, 8 am - 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam. 

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
7 hnub ib lim piam, 24/7

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 7 pm, sij hawm hauv cheeb tsam

Medicaid (MMA) thiab LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Monday - Friday, 8 am rau 8 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Hawaii

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Monday - Friday, 7:45 am rau 4:30 pm, sij hawm hauv cheeb tsam

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 8 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Monday - Friday txij thaum 8 am rau 6 pm, sij hawm hauv cheeb tsam

Kentucky

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-866-293-1796   TTY 711
Monday - Friday txij thaum 7 am rau 7 pm, sij hawm hauv cheeb tsam

Louisiana

Health Louisiana Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob)
1-866-675-1607   TTY 711
Monday - Friday txij thaum 7 am rau 7 pm, sij hawm hauv cheeb tsam

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 7 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Michigan

Health Michigan Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob)
1-800-903-5253   TTY 711
8 am rau 8 pm, sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lim piam

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-800-903-5253   TTY 711
8 am rau 8 pm sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lim piam

Minnesota

Kev Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus
1-888-269-5410 / TTY: 711 los yog siv qhov kev pab hu (relay service) uas koj nyiam
8 am rau 6 pm, sij hawm hauv cheeb tsam, Monday - Friday

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 los yog siv qhov kev pab hu (relay service) uas koj nyiam
8 am rau 6 pm, sij hawm hauv cheeb tsam, Monday - Friday

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Monday, Tuesday, Thursday, Friday txij thaum 7:30 am rau 5:30 pm, sij hawm hauv cheeb tsam
Wednesday txij thaum 7:30 am rau 8 pm, sij hawm hauv cheeb tsam
Thawj hnub Saturday thiab Sunday ntawm txhua lub hlis txij thaum 8 a.m. rau 5 p.m., sij hawm hauv cheeb tsam

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Monday, Tuesday, Thursday, Friday txij thaum 7:30 am rau 5:30 pm, sij hawm hauv cheeb tsam
Wednesday txij thaum 7:30 am rau 8 pm, sij hawm hauv cheeb tsam
Thawj hnub Saturday thiab Sunday ntawm txhua lub hlis txij thaum 8 a.m. rau 5 p.m., sij hawm hauv cheeb tsam

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Monday - Friday, 8 am - 5 pm, sij hawm hauv cheeb tsam

Nebraska

Heritage Health 
Cov Kev Pab Tswv Cuab
1-800-641-1902   TTY 711
Monday - Friday 7 am rau 7 pm CST, 6 am rau 6 pm, MST
Heritage Health Enrollment Center (Lub Chaw Rau Npe Kho Mob Heritage)
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Cov Kev Pab Tswv Cuab
1-800-641-1902   TTY 711
Monday - Friday 7 am rau 7 pm CST, 6 am rau 6 pm MST 
Heritage Health Enrollment Center (Lub Chaw Rau Npe Kho Mob Heritage)
1-888-255-2605

Nevada

Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob ntawm Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Monday - Friday 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam 

Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob ntawm Nevada - Nevada Kev Kuaj Mob
1-800-962-8074  TTY 711
Monday - Friday 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam 

New Jersey

FamilyCare (Kev Saib Xyuas Kho Mob Rau Tsev Neeg)
1-800-941-4647   TTY 711
24 xuaj moos hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lim piam

New York

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-888-617-8979   TTY 711
Monday - Friday 8 am rau 8 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 xuaj moos hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lim piam

Essential Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Tseem Ceeb)
1-888-617-8979   TTY 711
Monday - Friday 8 am rau 6 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Dual Advantage (Ob Yam Pab Tau)
1-888-565-8170   TTY 711
8 am rau 8 pm, sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lim piam

Child Health Plus (Khoom Noj Ntxiv Rau Me Nyuam Lub Cev)
1-800-493-4647  TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 6 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

North Carolina

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-800-349-1855   TTY 711
Monday - Friday 8 am rau 5 pm, sij hawm hauv cheeb tsam, Tsis Xam State Holidays

Ohio

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-800-895-2017   TTY 711
Monday - Friday, 7 am rau 7 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Hnub Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:30 am rau 5:30 pm, sij hawm hauv cheeb tsam
Hnub Wednesday: 7:30 am rau 8 pm, sij hawm hauv cheeb tsam,
Thawj hnub Saturday ntawm txhua txhua lub hli: 8: am rau 5 pm, sij hawm hauv cheeb tsam,
Thawj hnub Sunday ntawm txhua txhua lub hli: 8: am rau 5 pm, sij hawm hauv cheeb tsam,

Pennsylvania

Community Plan for Families (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog rau Cov Tsev Neeg)
1-800-414-9025   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Community Plan for Kids (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog rau Cov Me Nyuam)
1-800-414-9025   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Rhode Island

Rhody Health Partners (Rhody Cov Khub Koom Kho Mob)
1-800-587-5187   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 6 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion (Rhody Cov Khub Koom Kho Mob ACA Ntxiv Rau Cov Muaj Hnub Nyoog)
1-800-587-5187   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 6 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 6 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Cov Me Nyuam Yaus Uas Xav Tau Kev Kho Mob Tshwj Xeeb
1-800-587-5187   TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 6 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Tennessee

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-800-690-1606  TTY 711
24 xuaj moos hauv ib hnub. 7 hnub hauv ib lim piam.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 xuaj moos hauv ib hnub. 7 hnub hauv ib lim piam.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 8 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 8 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 8 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Khoos Kas Pab Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Ntawm Cov Me Nyuam (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711 
Monday - Friday, 8 am rau 8 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Connected® (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Medicare-Medicaid)
1-800-256-6533  TTY 711 
Monday - Friday, 8 am rau 8 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 hnub hauv ib lim piam txij thaum 8 a.m. rau 8 p.m., sij hawm hauv cheeb tsam.

Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog ntawm Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 hnub hauv ib lim piam txij thaum 8 a.m. rau 8 p.m., sij hawm hauv cheeb tsam.

Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog ntawm Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 hnub hauv ib lim piam txij thaum 8 a.m. rau 8 p.m., sij hawm hauv cheeb tsam.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Washington Apple Health (Medicaid) Pab Kho Mob Rau Kev Coj Tus Cwj Pwm Nkaus Xwb (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Monday - Friday, 8 am rau 5 pm, lub sij hawm hauv cheeb tsam

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Hnub Monday txog hnub Friday, thaum 7 a.m. txog 7 p.m. Lub Sij Hawm Hauv Cheeb Tsam

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Hnub Monday txog hnub Friday, thaum 7 a.m. txog 7 p.m. Lub Sij Hawm Hauv Cheeb Tsam

Puas xav tau cov ntaub ntawv qhia txog peb Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare? Tiv Tauj rau UnitedHealthcare hauv xov tooj, hauv online los sis hauv kev xa ntawv.

Xov tooj

1-844-812-5967 TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Koj yog ib tug tswv cuab lawm los? Hu rau tus naj npawb xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID.

Xa ntawv

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Ntsib nrog ib tus neeg sawv cev

Sau kom tiav  daim ntawv foos hauv qab no thiab tus Neeg Sawv Cev Muag Ntawv Tuav Pov Hwm Ntawm UnitedHealthcare yuav tiv tauj koj.

Nrhiav qhov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv (health insurance) uas zoo rau koj los sis lwm tus

Teb ob peb nqe lus nug uas yooj yim kom nrhiav tau daim phiaj uas zoo rau koj.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software