Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Tiv tauj rau peb tau

Arizona

AHCCCS Complete Care (Kev Saib Xyuas Kho Mob Txhij Txhua)
1-800-348-4058    TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 5 p.m.

Khoos Kas Pab Txhim Kho Fab Kev Xiam Oob Khab
1-800-348-4058    TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 5 p.m.

Long Term Care (Kev Pab Saib Xyuas Kho Mob Mus Sij Hawm Ntev)
1-800-293-3740   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 5 p.m.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 5 p.m.

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday txij thaum 7 a.m. txog 7 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 Xuaj moos hauv ib hnub. 7 hnub hauv ib lim piam.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday, 8:00 a.m. txog 7:00 p.m.

Medicaid (MMA) thiab LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Hnub Monday - hnub Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Hawaii

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday, thaum 7:45 a.m. txog 4:30 p.m. Lub Sij Hawm Hauv Cheeb Tsam

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday txij thaum 8 a.m. txog 8 p.m. EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday txij thaum 8 a.m. txog 6 p.m.

Kentucky

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-866-293-1796   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday txij thaum 7 a.m. txog 7 p.m.

Louisiana

Health Louisiana Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob)
1-866-675-1607   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday txij thaum 7 a.m. txog 7 p.m.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Hnub Monday txog hnub Friday, thaum 8 a.m. txog 7 p.m. ET 

Michigan

Health Michigan Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob)
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim piam

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim piam

Minnesota

Kev Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus
1-888-269-5410 / TTY: 711 los yog siv qhov kev pab hu (relay service) uas koj nyiam
8 a.m. txog 6 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam, hnub Monday txog hnub Friday

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 los yog siv qhov kev pab hu (relay service) uas koj nyiam
8 a.m. txog 6 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam, hnub Monday txog hnub Friday

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Hnub Monday, Tuesday, Thursday, Friday txij thaum 7:30 a.m. txog 5:30 p.m.
Hnub Wednesday txij thaum 7:30 a.m. txog 8 p.m.
Thawj hnub Saturday thiab Sunday ntawm txhua txhua lub hli txij thaum 8 a.m. txog 5 p.m.

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Hnub Monday, Tuesday, Thursday, Friday txij thaum 7:30 a.m. txog 5:30 p.m.
Hnub Wednesday txij thaum 7:30 a.m. txog 8 p.m.
Thawj hnub Saturday thiab Sunday ntawm txhua txhua lub hli txij thaum 8 a.m. txog 5 p.m.

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Hnub Monday txog hnub Friday, thaum 8 a.m. txog 5 p.m. CT 

Nebraska

Heritage Health 
Cov Kev Pab Tswv Cuab
1-800-641-1902   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 7 a.m. txog 7 p.m. CT, 6 a.m. txog 6 p.m. MT 
Heritage Health Enrollment Center (Lub Chaw Rau Npe Kho Mob Heritage)
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Cov Kev Pab Tswv Cuab
1-800-641-1902   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 7 a.m. txog 7 p.m. CT, 6 a.m. txog 6 p.m. MT 
Heritage Health Enrollment Center (Lub Chaw Rau Npe Kho Mob Heritage)
1-888-255-2605

Nevada

Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob ntawm Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 5 p.m. 

Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob ntawm Nevada - Nevada Kev Kuaj Mob
1-800-962-8074  TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 5 p.m. 

New Jersey

FamilyCare (Kev Saib Xyuas Kho Mob Rau Tsev Neeg)
1-800-941-4647   TTY 711
24 xuaj moos hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lim piam

New York

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-888-617-8979   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 8 p.m. EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 xuaj moos hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lim piam

Essential Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Tseem Ceeb)
1-888-617-8979   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 6 p.m. EST

Dual Advantage (Ob Yam Pab Tau)
1-888-565-8170   TTY 711
8 a.m. txog 8 p.m. EST, 7 hnub hauv ib lim piam

Child Health Plus (Khoom Noj Ntxiv Rau Me Nyuam Lub Cev)
1-800-493-4647  TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 6 p.m. EST

North Carolina

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-800-349-1855   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 5 p.m. ET Tsis Xam Xeev Cov Hnub So Hauj Lwm

Ohio

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-800-895-2017   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 7 a.m. txog 7 p.m.

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Hnub Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:30 a.m. txog 5:30 p.m.
Hnub Wednesday: 7:30 a.m. txog 8 p.m.
Thawj hnub Saturday ntawm txhua txhua lub hli: 8 a.m. txog 5 p.m.
Thawj hnub Sunday ntawm txhua txhua lub hli: 8 a.m. txog 5 p.m.

Pennsylvania

Community Plan for Families (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog rau Cov Tsev Neeg)
1-800-414-9025   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 5 p.m. Lub Sij Hawm Hauv Cheeb Tsam

Community Plan for Kids (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog rau Cov Me Nyuam)
1-800-414-9025   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 5 p.m. Lub Sij Hawm Hauv Cheeb Tsam

Rhode Island

Rhody Health Partners (Rhody Cov Khub Koom Kho Mob)
1-800-587-5187   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 6 p.m.

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion (Rhody Cov Khub Koom Kho Mob ACA Ntxiv Rau Cov Muaj Hnub Nyoog)
1-800-587-5187   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 6 p.m.

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 6 p.m.

Cov Me Nyuam Yaus Uas Xav Tau Kev Kho Mob Tshwj Xeeb
1-800-587-5187   TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday 8 a.m. txog 6 p.m.

Tennessee

Community Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog)
1-800-690-1606  TTY 711
24 xuaj moos hauv ib hnub. 7 hnub hauv ib lim piam.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 xuaj moos hauv ib hnub. 7 hnub hauv ib lim piam.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 5 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam.

Khoos Kas Pab Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Ntawm Cov Me Nyuam (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam.

Connected® (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Medicare-Medicaid)
1-800-256-6533  TTY 711
Hnub Monday - hnub Friday thaum 8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 hnub hauv ib lim piam txij thaum 8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam.

Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog ntawm Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 hnub hauv ib lim piam txij thaum 8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam.

Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Zej Zog ntawm Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 hnub hauv ib lim piam txij thaum 8 a.m. txog 8 p.m. lub sij hawm hauv cheeb tsam.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Hnub Monday txog hnub Friday, thaum 8 a.m. txog 5 p.m. PT

Washington Apple Health (Medicaid) Pab Kho Mob Rau Kev Coj Tus Cwj Pwm Nkaus Xwb (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Hnub Monday txog hnub Friday, thaum 8 a.m. txog 5 p.m. PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Hnub Monday txog hnub Friday, thaum 7 a.m. txog 7 p.m. Lub Sij Hawm Hauv Cheeb Tsam

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Hnub Monday txog hnub Friday, thaum 7 a.m. txog 7 p.m. Lub Sij Hawm Hauv Cheeb Tsam

Puas xav tau cov ntaub ntawv qhia txog peb Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare? Tiv Tauj rau UnitedHealthcare hauv xov tooj, hauv online los sis hauv kev xa ntawv.

Xov tooj

1-844-812-5967 TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Koj yog ib tug tswv cuab lawm los? Hu rau tus naj npawb xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID.

Xa ntawv

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Ntsib nrog ib tus neeg sawv cev

Sau kom tiav  daim ntawv foos hauv qab no thiab tus Neeg Sawv Cev Muag Ntawv Tuav Pov Hwm Ntawm UnitedHealthcare yuav tiv tauj koj.

Nrhiav qhov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv (health insurance) uas zoo rau koj los sis lwm tus

Teb ob peb nqe lus nug uas yooj yim kom nrhiav tau daim phiaj uas zoo rau koj.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software