Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Colorado cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? We offer dual health plans for people with Medicaid and Medicare. 

3  cov kev tshawb nrhiav tau rau Colorado

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H0624-001-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services. 

Adams, Alamosa, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Chaffee, Clear Creek, Conejos, Costilla, Crowley, Custer, Denver, Douglas, El Paso, Elbert, Fremont, Gilpin, Grand, Huerfano, Jefferson, Lake, Larimer, Las Animas, Logan, Morgan, Otero, Park, Pueblo, Teller, thiab Weld.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

   $130 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $3000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

Rocky Mountain Health Plans DualCare Plus (HMO D-SNP)

H2582-002-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services. 

Archuleta, Delta, Eagle, Garfield, Gunnison, La Plata, Mesa, Moffat, Montezuma, Montrose, Pitkin, Rio Blanco, Routt, thiab Summit.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $80 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Pab them rau kev kho hniav

  Up to $1000 for covered dental such as certain exams, cleanings, and fillings

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday - Sunday, Oct. 1 - Mar. 31 and 8 a.m. - 8 p.m. local time, Monday - Friday, Apr. 1 - Sept. 30 1-844-812-5967  TTY 711

Individual and Family Plans

UnitedHealthcare is offering individual and family plans in Colorado that are designed to provide the best possible coverage at an affordable price. 

We have plan choices in all three metal levels, bronze, silver and gold, offering a variety of benefits. And all of our plans come with reliable, friendly guidance from our experienced team.  


Adams, Arapahoe, Archuleta, Boulder, Broomfield, Delta, Denver, Dolores, Douglas, Eagle, El Paso, Garfield, Grand, Gunnison, Hinsdale, Jefferson, La Plata, Lake, Mesa, Moffat, Montezuma, Montrose, Ouray, Pitkin, Rio Blanco, Routt, San Miguel, thiab Summit.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • $0 virtual care

  With most plans, you get $0^ virtual visits with a doctor who's specially trained to provide online urgent, specialty and primary care. 

 • Prescriptions as low as $3

  Pay a $3^ copay on Tier 1 generic drugs at Walgreens. Plus, get member-exclusive discounts, like 20% off Walgreens-brand health and wellness products.

 • Digital fitness classes at no additional cost

  Get access to a premium library with thousands of live and on-demand digital fitness classes included in your plan. 

Have Questions? 1-888-610-9045 TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software