Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Arkansas Cov Phiaj Kho Mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? We offer dual health plans for people with Medicaid and Medicare. 

2  cov kev tshawb nrhiav tau rau Arkansas

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H0271-023-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Arkansas, Ashley, Baxter, Benton, Boone, Bradley, Calhoun, Carroll, Chicot, Clark, Clay, Cleburne, Cleveland, Columbia, Conway, Craighead, Crawford, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Drew, Faulkner, Franklin, Fulton, Garland, Grant, Greene, Hempstead, Hot Spring, Howard, Independence, Izard, Jackson, Jefferson, Johnson, Lafayette, Lawrence, Lee, Lincoln, Little River, Logan, Lonoke, Madison, Marion, Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton, Ouachita, Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Polk, Pope, Prairie, Pulaski, Randolph, Saline, Scott, Searcy, Sebastian, Sevier, Sharp, St. Francis, Stone, Union, Van Buren, Washington, White, Woodruff, thiab Yell.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $125 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $2500 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Tsheb thauj mus los li ib txwm

  $0 copay for 36 one-way rides to or from a doctor's office or pharmacy

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice Select (PPO D-SNP)

H0271-024-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Arkansas, Ashley, Baxter, Benton, Boone, Bradley, Calhoun, Carroll, Chicot, Clark, Clay, Cleburne, Cleveland, Columbia, Conway, Craighead, Crawford, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Drew, Faulkner, Franklin, Fulton, Garland, Grant, Greene, Hempstead, Hot Spring, Howard, Independence, Izard, Jackson, Jefferson, Johnson, Lafayette, Lawrence, Lee, Lincoln, Little River, Logan, Lonoke, Madison, Marion, Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton, Ouachita, Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Polk, Pope, Prairie, Pulaski, Randolph, Saline, Scott, Searcy, Sebastian, Sevier, Sharp, St. Francis, Stone, Union, Van Buren, Washington, White, Woodruff, thiab Yell.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $2000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $40 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Renew Active® Kev Pab Rau Kev Mus Qoj Ib Ce Kom Txhob Muaj Mob

  Renew Active® is a fitness program for body and mind, at no additional cost

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software