Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Hais txog peb

Kev pab kom cov neeg sawv daws ua neej nyob muaj kev noj qab nyob zoo dua qub®

UnitedHealthcare mob siab rau pab cov neeg sawv daws ua lub neej nyob kom noj qab nyob zoo dua qub thiab ua kom txoj hauj lwm pab rau txoj kev noj qab haus huv ua tau zoo dua rau txhua leej.

Peb pab ntau lab leej neeg uas tau txais lawv daim ntawv pov hwm kev kho mob los ntawm lub xeev cov kev pab cuam xws li Medicaid

Peb muab ntau yam ntawm cov phiaj tuav pov hwm uas tsim los pab rau:

  • Cov leej niam uas cev xeeb tub thiab lawv cov me nyuam mos ab.
  • Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 19 xyoos.
  • Cov neeg laus thiab cov tsev neeg thaum muaj kev nyuaj siab txom nyem fab nyiaj txiag.
  • Cov neeg nyob nrog kev xiam oob qhab los sis lwm yam kev mob hnyav.
  • Cov neeg uas xav tau kev pab kom ua neej nyob ywj pheej tsis tos lwm tus.
  • Cov neeg laus muaj hnub nyoog uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si.

Peb yog tus thawj coj Meskas daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm uas muaj feem tsim nyog tau txais1

UnitedHealthcare Dual Complete® pab them nqi kho mob rau cov neeg uas muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si.

Peb muab kev pab rau cov tswv cuab uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab-ob yam nyob hauv ntau lub xeev dua li lwm lub tuam txhab saib xyuas kev kho mob.1

Puas yog tab tom nrhiav lwm hom ntawm Medicare daim phiaj tuav pov hwm kho mob

Puas yog tab tom nrhiav lwm hom ntawm UnitedHealthcare daim phiaj tuav pov hwm kho mob

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

* Raws li feem faib kev koom lag luam hauv teb chaws txij li ntawm xyoo 2021

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software